Результати моніторингу та рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях в 2017 -2018 н/р.

Зведені дані діагностики дітей раннього дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Перша молодша

21

16

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

3

4

+1

6

7

+1

5

4

-1

2

1

-1

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні. Групи молодшого віку поповнилися новими дітьми, які не відвідували заклади дошкільної освіти, вихователі створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Освітня лінія «Дитина у природничому довкіллі» - слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Зведені дані діагностики дітей молодшого дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Друга молодша

20

12

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

3

4

+1

4

5

+1

4

4

-0

1

0

0

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентностей показав такі результати: робота вихователів з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу. Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

Зведені дані діагностики дітей середнього дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Середня

32

22

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

4

6

+2

8

10

+2

8

10

+2

2

0

-2

Освітня робота з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду.

Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів було спрямовано на оптимальний розвиток кожної дитини. Це підтверджують результати проведеної комплексної діагностики психолого-педагогічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, яка проводилась в квітні-травні 2018 року.

Зведені дані діагностики дітей старшого дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Старша

36

34

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

5

6

+1

8

10

+2

11

12

+1

4

2

-2

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні. Групи молодшого віку поповнилися новими дітьми, які не відвідували заклади дошкільної освіти, вихователі створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Освітня лінія «Дитина у природничому довкіллі» - слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Зведені дані діагностики дітей молодшого дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Друга молодша

20

12

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

3

4

+1

4

5

+1

4

4

-0

1

0

0

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентностей показав такі результати: робота вихователів з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу. Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

Зведені дані діагностики дітей середнього дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Середня

32

22

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

4

6

+2

8

10

+2

8

10

+2

2

0

-2

Освітня робота з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду.

Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів було спрямовано на оптимальний розвиток кожної дитини. Це підтверджують результати проведеної комплексної діагностики психолого-педагогічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, яка проводилась в квітні-травні 2018 року.

Зведені дані діагностики дітей старшого дошкільного віку

Вікова група (кількість дітей)

Діагностувалось (дітей)

Рівні розвитку

високий

середній

достатній

Низький

Старша

36

34

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ---.

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

Початок н.р.

Кінець н.р.

+ ----

5

6

+1

8

10

+2

11

12

+1

4

2

-2

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Кiлькiсть переглядiв: 81